Serveis Fotestals

Serveis / Serfore:

Empreses del sector elèctric, fent obertura i manteniment de línies elèctriques.

Espais municipals, perimetrals, zones verdes i urbanitzacions, fent neteja i manteniment d’aquestes zones.

Treballs a camins i vies de mobilitat rural, fent obertura i manteniment de sendes i vies de pas.

Treballs ferroviaris. Restauració ambiental. Hidrosembres.

Estabilització i control d’erosions. Reforestació.

Tractament i regeneració de cauces. Cursos /Lleres/mares

Tractaments fitosanitaris

Muntatges de línies de vida verticals i horitzontals certificades

Treballs verticals

Tancaments