Serveis Fotestals

SERFORE. Serveis

Serveis / SERFORE

  • Empreses del sector elèctric, fent obertura i manteniment de línies elèctriques.
  • Espais municipals, perimetrals, zones verdes i urbanitzacions, fent neteja i manteniment d’aquestes zones.
  • Treballs a camins i vies de mobilitat rural, fent obertura i manteniment de sendes i vies de pas.
  • Treballs ferroviaris. Restauració ambiental. Hidrosembres.
  • Estabilització i control d’erosions. Reforestació.
  • Tractament i regeneració de cauces. Cursos /Lleres/mares.
  • Tractaments fitosanitaris.
  • Muntatges de línies de vida verticals i horitzontals certificades.
  • Treballs verticals.
  • Tancaments.